Si vis pacem para bellum.

Ci, którzy chcą żyć w pokoju przygotowują się do wojny.

Prawo cywilne i gospodarcze

Zaskakująca może być mnogość i różnorodność stosunków prawnych w jakie bezwiednie wstępujemy każdego dnia. Czynności drobnych bieżących spraw życia codziennego nie wymagają asysty prawnika. Podejmowanie czynności rodzących długoterminowe skutki lub obciążających finansowo winno być należycie przemyślane i przygotowane przez specjalistę.

Kancelaria zapewnia szereg usług mających na celu należyte przygotowanie Klientów do bezpiecznego podejmowania czynności prawnych, a w przypadku zaistnienia podczas ich wdrażania niepożądanych skutków, wskazujemy skuteczne środki zaradcze. Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi (w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym, uproszczonym i postępowaniach odrębnych), przed Sądem Najwyższym oraz w mediacji i arbitrażu. Kancelaria współpracuje również z prawnikami zagranicznymi między innymi w zakresie gromadzenia materiału dowodowego na terytorium RP celem wykorzystania w postępowaniach zagranicznych, zakładaniu oddziałów czy przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorców.

Powyższa specjalizacja obejmuje między innymi:

  • prawo rzeczowe (w tym: obsługa transakcji nabywania i zbywania nieruchomości, analiza stanu prawnego nieruchomości, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, finansowanie inwestycji, uzyskiwanie zezwoleń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości lub udziałów w spółkach przez cudzoziemców, opracowywanie umów dzierżawy, najmu (w tym najem okazjonalny), obsługa transakcji deweloperskich, doradztwo prawne w ramach procesu budowlanego, wywłaszczenia, odzyskiwanie nieruchomości, zasiedzenia, ustanawianie służebności (w tym służebności drogi koniecznej), naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności, ustalenie zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
  • prawo kontraktowe (w tym: opiniowanie umów, przygotowanie projektów umów, uczestnictwo w negocjacjach, rozwiązywanie sporów wynikających z umów, franchising, factoring, doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności, zabezpieczanie wierzytelności, egzekwowanie kar umownych i roszczeń odszkodowawczych
  • prawo rodzinne i opiekuńcze (w tym: rozwody, separacje, uznanie i zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, podziału majątku, unieważnienia małżeństwa, ubezwłasnowolnienia)
  • prawo spadkowe (w tym: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, zachowek, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, podważanie testamentu)
  • doradztwo w zakresie prawa wekslowego i czekowego
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym: doradztwo w sprawach prawidłowego nawiązywania, rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy, przygotowywanie projektów umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, aneksów, wypowiedzeń, jak również aktów prawa wewnętrznego (regulaminy, statuty, umowy lojalnościowe), doradztwo z zakresu prawa pracy przy transakcjach łączenia, nabywania lub podziału spółek, reprezentowanie Klientów przed sądami pracy w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy (bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, egzekwowanie wynagrodzeń i godzin nadliczbowych, mobbing), doradztwo w zakresie wypowiadania umów o pracę oraz zwolnień grupowych, doradztwo w zakresie obowiązków pracodawcy związanych z rozpoczęciem działalności), sprawy o emeryturę, rentę

adwokat Jasło
prawo cywilne

Prawo cywilne i gospodarcze

Zaskakująca może być mnogość i różnorodność stosunków prawnych w jakie bezwiednie wstępujemy każdego dnia. Czynności drobnych bieżących spraw życia codziennego nie wymagają asysty prawnika.
Czytaj więcej
prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, jak również podmioty gospodarcze już prowadzące działalność stają przed dylematem wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności.
prawo karne

Prawo karne

Zawiłość życia pisze dla Klientów Kancelarii zaskakujące i niefortunne scenariusze, w których obsadzani są w rolach podejrzanych, oskarżonych jak i pokrzywdzonych przestępstwem.
prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Skomplikowane, po wielokroć nowe- lizowane, nie raz sprzeczne ze sobą regulacje przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, inkwizycyjność postępowania i bez- duszność urzędniczej maszyny budzą zagubienie i niezrozumienie.